1. အမွာ

ဒီ Procedure Manualတြင္ Takumi Internet ငွားရမ္းထားေသာ Domain Setting ၊ User Setting စသည္တုိ႔ကုိ အသံုးျပဳႏုိင္တဲ့အထိ အေျခခံက်တဲ့ Setting ျပဳလုပ္ပံုမ်ားႏွင့္ Email ႏွင့္ Web Pageမ်ား Upload ျပဳလုပ္ပံုစသည္႔ အသံုးျပဳပံုအသံုးျပဳနည္းမ်ားကုိ ရွင္းျပထားပါသည္။ ပထမဦးဆံုးအေနနဲ့ Takumi Internet အေၾကာင္းကုိ အရိုးရွင္းဆံုးရွင္းျပပါမည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုမၸဏီမွ ငွားရမ္းေပးေသာ Server (Takumi Internet) တြင္ Rental Server(ငွားရမ္းေပး ထားေသာ Server)၏ System Setting ျပဳလုပ္ျခင္းေတြကုိ “Webmin”(ေအာက္တြင္ Control Panel ဟုေခၚဆုိထားသည္)ဟုေခၚေသာWeb Browser အေျခခံတဲ့ Tool ကုိအသံုးျပဳျပီးျပဳလုပ္ပါသည္။

2.Takumi Internet ရဲ့ setting ေျပာင္းလဲျခင္း

●Takumi internet သည္ control panel မွာ setting ေျပာင္းလဲျခင္းကုိလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါတယ္။ Control Panel ဆုိသည္မွာ ငွားရမ္းတဲ့server(rental server)မွ settingေတြကုိျပဳလုပ္တဲ့Toolျဖစ္သည္။ ေအာက္ပါစာပိုဒ္တြင္ Control Panel ကေနSetting အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ပံုကုိ ရွင္းျပထားပါတယ္။
●Control Panel က Rental Serverကုိ Setup ျပဳလုပ္ဖုိ႔အတြက္ ပထမဦးဆံုး Control Panel Login လုပ္ဖုိ့လုိအပ္ပါတယ္။ အဆင့္၁ ကုိယ္အသံုးျပဳမယ့္ Web Browser ရဲ့ Address Bar မွာ Control Panel URL ကုိ ထည့္သြင္းလုိက္ရင္ Login to Webmin ေပၚလာတယ္။ ပံု 2.1 (URL ထည့္သြင္းပံု ဥပမာ) : (http://takumi001.icraft.ne.jp:5242) အဆင့္ 2 Login to Webmin မွာ customer ရဲ့ Username ကုိ A row မွာ Password ကုိ B row မွာထည့္ျပီး Login ကုိႏွိပ္ပါ။(ပံု 2.1)Username နဲ႔ Password ၂ခုလံုးမွန္ရင္Control Panel မွာ Login ဝင္သြားပါျပီ။ Login ဝင္ျပီးေနာက္ Control Panel Top Screen ပံုေပၚလာပါတယ္။ (ပံု 2.2)
Login Password ကုိ ေမ့သြားတဲ့အခါ ျပန္လည္ရယူနည္းကုိ P.4 တြင္ၾကည့္ပါ။

ပံု 2.1 Login to Webmin

●Login ဝင္ျပီးေနာက္ Password ကုိ ေသခ်ာေပါက္ေျပာင္းေပးပါ။
Password ေျပာင္းလဲပံုနဲ့ပါတ္သတ္ျပီး (2.1 Login Password ေျပာင္းလဲနည္း) တြင္ၾကည့္ပါ။

ပံု 2.2 Control Panel Top Screen

Control Panel ထဲဝင္တဲ့ Login Password ေမ့သြားတဲ့အခါ၊

http://www.takumi-internet.com/pages/page_id5.html

အထက္ပါURLကုိ Clickႏွိပ္လုိက္လွ်င္ Mail Form သုိ႔ေျပာင္းသြားမွာျဖစ္တဲ့အတြက္၊ အဲ့ဒီ Pageမွာ ေတာင္းထားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကုိျဖည့္ျပီး အေၾကာင္းၾကားပါ။ ထုိ႔ျပင္ Email : info@icraft.jp ကုိလည္းအေၾကာင္းၾကားေပးပါ။ Mail Form input လုပ္တဲ့example နဲ႔ပါတ္သတ္ျပီး ေအာက္တြင္ ပံုႏွင့္တကြရွင္းျပထားပါသည္။

လူၾကီးမင္း၏ နာမည္ကုိ (Name) row မွာ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္တုန္းက Mail Address ကုိ (Email)row မွာထည့္၊ (Massage)row မွာေတာ့ Password ေမ့သြားတဲ့အေၾကာင္းနဲ႔ User ID ကုိ ထည့္သြင္းပါ။(ပံု 2.3) ထည့္သြင္းပံု ဥပမာ - Forgot the password User ID : takumi001 Write code below က rowသည္ Confirm ျပဳလုပ္တဲ့အခါထည့္တဲ့ code ျဖစ္တဲ့အတြက္ (Write code below) ညာဘက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ဂဏန္းကုိထည့္သြင္းပါ။(ပံု 2.3) လုိအပ္တဲ့အခ်က္အလက္အကုန္လံုး ထည့္သြင္းျပီးေနာက္၊ (Submit) ကုိႏွိပ္လုိက္လွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ့ကုမၸဏီ သုိ့ေမးလ္ပုိ႔မွာျဖစ္ပါတယ္။ တာဝန္ရွိသူကေမးလ္းကုိ စစ္ျပီးတာနက္တစ္ျပိဳင္နက္၊ Password အသစ္ေရးထားတဲ့ Mail ကုိ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ တုန္းကပါတဲ့ လူၾကီးမင္းရဲ့ Email သုိ့ပုိ့ေပးမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ Control Panelထဲသုိ႔ Login ဝင္ျပီး Control Panel ရဲ့ Login Password ကုိ ေနာက္တစ္ေခါက္ setup ျပန္လုပ္ေပးပါ။

※Password ေနာက္တစ္ခါျပန္Set Up ျပဳလုပ္တဲ့နည္းလမ္းကုိ (2.1 Login Password ေျပာင္းလဲျခင္း) တြင္ၾကည့္ပါ၊

ပံု 2.3 Mail Form (input)

2.1. Login Password ကုိ ေျပာင္းလဲျခင္း

ဒီစာပုိဒ္တြင္Control Panel ရဲ့ Login Password ကုိ ေျပာင္းလနည္းနဲ့ပါတ္သတ္ျပီး ရွင္းျပပါမည္။

အဆင့္ 1 Contorl Panel Top Screen က (Server Configuration )ကုိ Clickပါ။ (Server Configuration) List ေပၚလာပါမည္။ အဲ့ဒီ List မွာ (Change Password )ကုိ Clickပါ။ (ပံု 2.4) Change Password ေပၚလာပါမည္။ (ပံု 2.5)

ပံု 2.4 Control Panel Top Screen

အဆင့္ 2 (New password)ကုိ A row မွာ (New password again) ကုိ B row မွာအသီးသီး က ကုိယ့္စိတ္ၾကိဳက္အခ်က္အလက္ေတြျဖည့္ပါမည္။ျဖည့္ျပီးတဲ့ေနာက္ (Change Now) Botton ကုိ Click ပါ။ Password ေျပာင္းသြားပါမည္။

ပံု 2.5 Change Password

2.2 ကုိယ္ပုိင္ domain ကုိအသံုးျပဳျခင္း

Top

Takumi Internet တြင္ကုိယ္ပုိင္ Domain ကုိ တပ္ဆင္ႏုိင္ပါတယ္။ Takumi Internet တြင္ (30$/Year) နဲ႔ ကုိယ္ပုိင္Domain ရရွိေအာင္ Acquisition agency services ေဆာင္ရြက္ေပး ေနပါတယ္။ Acquisition agency services ကုိအသံုးျပဳေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ကုမၸဏီက ရရွိထားတဲ့ Domain အခ်က္အလက္ေတြကုိ ေမလ္းပုိ႔ျပီး အသိေပး အေၾကာင္းၾကားမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေမလ္းကုိအတည္ျပဳစစ္ေဆးျပီးတဲ့အခါ Takumi Internet ရဲ့ Control Panel မွာDomain ရဲ့ Setup ကုိျပဳလုပ္ပါ။ ထုိ့ျပင္ Customer ကDomain Manage Company မွ Domain ကုိယူျပီးသြားတဲ့အခါ Takumi Internet ရဲ့ Control Panel မွ Domain setting ကုိျပဳလုပ္ပါ။ Domain ရဲ့ Setup ျပဳလုပ္ပံုနဲ့ပါတ္သတ္ျပီး ေအာက္တြင္ရွင္းျပထားပါသည္။

※ရရွိလာတဲ့ Domain မွာ DNS setup လုိအပ္တဲ့အခါ Primary Name Server မွာ Domain Name : icfcsv00.icraft.ne.jp IP Adress : 202.79.6.176 ကုိ setup ျပဳလုပ္ပါ။ ထုိ့ျပင္ Setup နည္းနဲ့ပါတ္သတ္ျပီး Domain ကုိ Manageလုပ္ေနတဲ့ Domain Management ကုမၸဏီ ကုိေမးျမန္း အတည္ျပဳပါ။

●ကုိယ္ပုိင္ Domain က Set Up လုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကုိရွင္းျပပါမယ္။ အဆင့္၁ Control Panel Top Screen ရဲ့ (Server Configuration)ကုိ Click လုပ္ပါ။(ပံု 2.6). (Server Configuration) List ေပၚလာပါမယ္။ အဲ့ဒီList ထဲက (Change Domain Name )ကုိ Clickလုပ္ပါ။ Change Domain Name ေပၚလာပါမယ္။ (ပံု 2.7).

ပံု 2.6 Control Panel Top Screen

အဆင့္2
(New Domain Name) ကုိ A row တြင္ ထည့္ပါ။ (ေနာက္တစ္ၾကိမ္မွာ (Takumi-internet.com)တြင္ ေျပာင္းပါသည္။) Input လုပ္ျပီးေနာက္(Rename Now) botton ကုိ clickလုပ္ပါသည္။(ပံု 2.7) Domain Name ေျပာင္းျခင္းကုိလုပ္ေဆာင္တဲ့ စာမ်က္ႏွာကုိေျပာင္းသြားပါတယ္(ပံု 2.8)။ေျပာင္းတဲ့ အလုပ္ကုိလုပ္ေဆာင္ျပီးလွ်င္ Domain Address ေျပာင္းသြားတာကုိ Confirm လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။(ပံု 2.8 အနီေရာင္ေဘာင္)

ဒါဆုိလွ်င္ Domain Name ေျပာင္းလဲျခင္းျပီးဆံုးျပီျဖစ္ပါတယ္။

ပံု 2.7 Change Domain Name (input)

ပံု 2.8 Change Domain Name (check)

2.3. Mail/ FTP user Set up ျပဳလုပ္ျခင္း

Top

●ဤစာပုိဒ္တြင္ Mail နဲ႔ Web Page ကုိလူအမ်ားအသံုးျပဳႏုိင္ျပီး File Upload(FTP, File Manager) ျပဳလုပ္ႏုိင္တဲ့ user အျဖစ္ Set Upျပဳလုပ္ပံုနဲ႔ပါတ္သတ္ျပီး ရွင္းျပပါမည္။

2.3.1 New Mail Account/FTP user ေပါင္းထည့္ျခင္း

အဆင့္1 Control Panel Top Screen ရဲ့ (Edit User) ကုိClickလုပ္ရပါတယ္။ (ပံု 2.9) Mail and FTP Users ေပၚလာပါမယ္။ (ပံု 2.10)

ပံု 2.9 Control Panel Top Screen

အဆင့္ 2 ( Add a user to this server) ကို Clickလုပ္ပါမယ္။ (ပံု 2.10) Create User ေပၚလာပါမယ္။ (ပံု 2.11)

ပံု 2.10 Mail and FTP Users

အဆင့္ 3 (Email address)သည္ A row တြင္၊ (Real Name )သည္ B row တြင္၊ (Password) သည္C row တြင္ျဖစ္ျပီး၊ အဲ့ဒီမွာကုိယ္စိတ္ၾကိဳက္အခ်က္အလက္ေတြ အသီးသီး ျဖည့္ပါမယ္။ (Email Address)မွာျဖည့္လုိက္တဲ့အခ်က္အလက္က Account List က Account Name ျဖစ္လာပါတယ္ အခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္ျပီးေနာက္( Create) Botton ကုိ Click လုပ္ပါမယ္။ (ပံု 2.11) ဒီမွာပဲ Mail Account ေပါင္းထည့္တာျပီးဆံုးပါျပီ။

ပံု 2.11 Create User (Input)

2.3.2. Mail Account /FTP User အခ်က္အလက္ကုိေျပာင္းလဲျခင္း၊ ဖ်က္ပစ္ျခင္း.

အဆင့္ 1 Control Panel Top Screen ရဲ့ (Edit User )ကုိ Click လုပ္ပါ။ (ပံု 2.12) Mail and FTP Users ေပၚလာပါမယ္။ (ပံု 2.13)

ပံု 2.12 Control Panel Top Screen

အဆင့္ 2 (2.3.1.User အသစ္ေပါင္းထည့္ျခင္း) တြင္ ေပါင္းထည့္ခဲ့တဲ့ (takumi-user) ဆုိတဲ့ userအေကာင့္ရဲ့ အခ်က္အလက္ကုိေျပာင္းလဲပါမယ္။

List မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ (takumi-user )ကုိ Click (ပံု 2.13)

Edit User ေပၚလာပါမယ္။ (ပံု 2.14)

ပံု 2.13 Mail and FTP Users

အဆင့္ 3 (Email Address) သည္ A row တြင္၊(Real Name) သည္ B rowတြင္ျဖစ္ျပီး၊ ေျပာင္းလဲမည့္ အခ်က္အလက္ေတြကုိ အသီးသီးထည့္သြင္းပါမယ္။ (Passowrd) ေျပာင္းလဲတဲ့အခါ (Set to…) မွာ အမွန္ျခစ္ ကုိထည့္မယ္။ ထုိ႔ေနာက္ Password အသစ္ကုိ C row မွာ ထည့္သြင္းပါမယ္။ ထည့္သြင္းျပီးေနာက္ (Save ) botton ကုိ Clip ပါမယ္။ ( ပံု 2.14). User ရဲ့ အခ်က္အလက္ကေျပာင္းသြားပါမည္။ ဒီမွာပဲ User အခ်က္အလက္ေတြ ေျပာင္းလဲျခင္းျပီးဆံုးပါတယ္။

ပံု 2.14 Edit User (edit)

အဆင့္ 4 (Mail Account ကုိဖ်က္တဲ့အခါ Mail and FTP Users Screen မွာဖ်က္ခ်င္တဲ့ Account မွာ အမွန္ျခစ္ထည့္ပါမယ္။ (ဒီတစ္ၾကိမ္မွာ test user ကုိ ဖ်က္ပါမယ္။) (Delete Selected Users) botton ကုိclick ပါမယ္။ (ပံု 2.15) Delete User မွာေရႊ႕ျပီးဖ်က္တာကုိ confirm လုပ္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ (Yes Delete Them) ကုိ Click ပါမယ္။ (ပံု 2.16) Mail account ရဲ့ အခ်က္အလက္ကုိဖ်က္ခံရပါမည္။ဒီမွာပဲ User information ကုိျဖတ္ျခင္းျပီးဆံုးပါသည္။

ပံု 2.14 Mail and FTP Users

ပံု 2.15 Delete Users

3. Takumi Internet ကုိအသံုးျပဳျခင္း

Top

ဤစာပုိဒ္တြင္ Control Panel တြင္ File Manager ကုိအသံုးျပဳထားေသာ Web Page ကုိ Upload ျပဳလုပ္တဲ့ နည္းႏွင့္ FTP software ကုိအသံုးျပဳပံုကုိရွင္းျပပါမည္။

(Contorl Panel ကုိအသံုးျပဳတဲ့အခါ) .File Manager ကုိ (Miyabi Plan), (Kiwami Plan)တြင္ပဲအသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။ .File Manager ကုိအသံုးျပဳတဲ့အခါ (Java Runtime Enviroment) ကုိကြန္ျပဴတာတြင္ install လုပ္ထားဖုိ့လုိအပ္ပါသည္။ Install မလုပ္ႏုိင္လွ်င္ ေအာက္ပါ URL တြင္ဝင္ျပီး download ျပဳလုပ္ပါ။ [http://java.com/en/](2014/10/31) .Web page ကုိUpload လုပ္တဲ့အခါ 、~/public_htmlတြင္ Upload ျပဳလုပ္ပါ။

3.1.1. FTP softwareကုိအသံုးျပဳျခင္း

Top

Web Page ကုိUpload လုပ္တဲ့အခါ Control Panel က File Manager အျပင္FTP softwareကုိလည္း အသံုးျပဳျပီးလုပ္ႏုိင္တယ္။ FTP software ကုိSetUpျပဳလုပ္ပံုနဲ႔ပါတ္သတ္ျပီး (4.1 FTP softwareကုိ SetUpျပဳလုပ္ျခင္း)တြင္ၾကည့္ပါ။

Serverႏွင္FTP အေကာင့္တုိ႔ရဲ့ လုိအပ္တဲ့အခ်က္အလက္ေတြကုိ ေအာက္ပါဇယားတြင္ၾကည့္ရွဳပါ။

サーバ 設定内容 設定例
サーバ名(ホスト名) ドメイン名 takumi.internet.com
FTPポート 21 21
ユーザ 設定内容 設定例
アカウント名 ドメインのサブドメイン部 takumi.internet
パスワード 管理者パスワード ********
ホストの初期フォルダ public_html ~/public_html

(FTPsoftware ကုိအသံုးျပဳမွဳနဲ့ပါတ္သတ္ျပီး) .WebPage ကုိ ~/public_html မွာUpload ျပဳလုပ္ပါ။ .File Upload ျပဳလုပ္ျခင္းကုိ Server ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ျပီးေနာက္ Drag & Drop ျပဳလုပ္ျပီး လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။

3.1.2 File Manager အသံုးျပဳျပီး File Uploadျပဳလုပ္ျခင္း

Top

●FTP software ကုိအသံုးျပဳျပီးFile Uploadလုပ္ျခင္းအျပင္၊ Control Panel မွာ File Manager ကုိအသံုးျပဳျပီး File Upload ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ File Manager ကုိအသံုးျပဳပံုအဆင့္ဆင့္ကုိ ရွင္းျပပါမည္။

အဆင့္ 1 Control Panel Top Screen ရဲ့ (Webmin Modules) ကုိ Clickလုပ္ပါ။ (ပံု 3.1) (Webmin Modules) Listေပၚလာပါမည္။List က(File Manager)ကုိ Clickလုပ္ပါမည္။ Folder Structure Screen ပံုေပၚလာပါမည္။ (ပံု 3.2)

အဆင့္ 2 (public_html) Folderသုိ႔ Webpage မွာေဖာ္ျပခ်င္တဲ့ File ေတြကုိ Upload လုပ္ပါမည္။ ※ (public_html) Folderသည္ အမ်ားသံုး homepage folder အျဖစ္ set upလုပ္ခံရပါမည္။ Home Page ကုိ အမ်ားသံုးလုပ္တဲ့အခါမွာ အထက္ပါ Folderမွာ File ကုိ Upload လုပ္ဖုိ့လုိအပ္ပါတယ္။ ပထမဦးဆံုး(public_html) folderကုိ Clickလုပ္ပါမည္။ (ပံု3.2) In Folder Structure Screen (ပံု 3.3) ေပၚလာပါမည္။

ပံု 3.1 Control Panel Top Screen (Webmin Modules)

ပံု3.2 Folder Structure Screen

အဆင့္ 3 (Upload) Botton ကုိClick လုပ္ပါမည္။ (ပံု 3.3) Upload File ေပၚလာပါမည္။ (ပံု 3.4)

ပံု 3.20 In Folder Structure Screen (Upload)

အဆင့္ 4 (File to upload) (A row) Upload လုပ္ခ်င္တဲ့ File ကုိညႊန္းပါမည္။ (Upload to directory) (B row) Defaultပံုစံနဲ႔ Set up လုပ္ထားတဲ့အတြက္ ေျပာင္းရန္မလုိပါဘူး။ ဒီတစ္ၾကိမ္မွာ (public_html) folderမွာ HTML File (File Name: Hello PHP)ကုိ Upload လုပ္ပါမည္။ အခ်က္အလက္အားလံုးကုိ Confirm လုပ္ျပီးလွ်င္ အေပၚက (Upload) Botton ကုိ Click ပါမည္။ ပံု(3.4). ဒီမွာပဲ File Upload ျပီးဆံုးျပီျဖစ္ပါတယ္။

ပံု 3.4 Upload File

အဆင့္ 5 ေနာက္ဆံုးမွာ မွန္တကယ္ပဲ WebPage ကေပၚေနလားဆုိတာကုိ စစ္ေဆးပါမည္။ Customer ရဲ့ Web Browser က Address Bar မွာ URL : (http://DomainName/UploadedFileName) ကုိထည့္သြင္းပါမည္။ (ထည့္သြင္းပံု ဥပမာ) Domain Name က (takumi.internet.com)ဆုိလွ်င္ (http://takumi.internet.com/Hello_Html.html)လုိ႔ရုိက္ထည့္ပါမည္။ Home Page Screen ေပၚလာပါမည္။ (ပံု 3.5) ဒီမွာပဲ File Manager ကုိအသံုးျပဳျပီး File Upload ျပဳလုပ္မွဳျပီးဆံုးပါျပီ။

ပံု 3.5 Home Page Screen

3.2. E-mail အသံုးျပဳပံု

Top

ဒီစာပုိဒ္မွာ Mail အသံုးျပဳဖုိ႔အတြက္ လုိအပ္တဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကုိရွင္းျပပါမယ္။ ထုိ့ျပင္ Free Mail Service (ဒီမွာ Gmail set upျပဳလုပ္နည္းကုိေဖာ္ျပထားတယ္) ႏွင့္ Mail software(ဒီမွာ Windows Live Mail Set Upျပဳလုပ္နည္းကုိေဖာ္ျပထားတယ္) တုိ႔ရဲ႕ Set Upျပဳလုပ္နည္း ကုိ(4.2 Emailကုိ Set Up ျပဳလုပ္ျခင္း)မွာၾကည့္ပါ။ ထုိ႕ျပင္ Mail Server ႏွင့္ Mail Account ရဲ႕လုိအပ္တဲ့အခ်က္အလက္ေတြကုိ ေအာက္ပါဇယားတြင္ ၾကည့္ပါ။

サーバ種別 設定項目 設定内容 設定例
メールアドレス [Name]@[Domain] test@takumi-internet.com
受信側(POP/IMAP) Connection Type POP3/IMAP4/APOP IMAP4
Server name mail.[Domain] mail.takumi-internet.com
Account name [Name].[Domain Name] test.takumi-internet
password User Password ****
Port number POP3,APOP:110,IMAP:143 143
送信側(SMTP) Server name mail.[Domain] mail.takumi-internet.com
Account name [Name].[Domain Name] test.takumi-internet
password User Password ****
Port number 25 or 587 587

4. ေနာက္ဆက္တြဲ

Top

●ဤစာပုိဒ္တြင္ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ E-Mail နဲ့ FTP software ကုိအသံုးျပဳဖုိ႔အတြက္ Setting ျပဳလုပ္ပံု အဆင့္ဆင့္ကုိ ရွင္းျပထားပါတယ္။

4.1. FTP software ကို SetUp ျပဳလုပ္ျခင္း

Top

HomePage ကုိလူအမ်ားကုိခ်ျပရာမွာ လုိအပ္တဲ့ FTP software Setupျပဳလုပ္နည္းကုိရွင္းျပပါမည္။ Serverႏွင့္ FTP account ရဲ႕လုိအပ္တဲ့အခ်က္အလက္ကုိ (3.1.2 FTP software ကုိအသံုးျပဳျခင္း) တြင္ၾကည့္ပါ။

4.1.1. FileZillaကုိ Set Up ျပဳလုပ္ပံု

Top

Web Page ကုိလူအမ်ားသုိ့ခ်ျပဖုိ႕အတြက္File Upload Softwareအေနနဲ့ FTP software(FileZilla) ကုိအသံုးျပဳပါသည္။ ဒီစာပုိဒ္မွာ FileZilla Set Up ျပဳလုပ္ပံုကုိရွင္းျပပါမည္။ FileZilla ကုိေအာက္ပါ URLတြင္ Downloadျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။ [https://filezilla-project.org/](2014/10/31) အဆင့္၁ (FileZilla)စတင္Runျပီး အေပၚMenu က(File)မွာ (Site Manager)ကုိClickလုပ္ပါမည္။ (ပံု4.1) Site Manage စာမ်က္ႏွာေပၚလာပါမည္။(ပံု4.2)

ပံု4.1 FileZilla

အဆင့္၂ (New Site)ကုိ Clickလုပ္ပါမည္။(ပံု4.2)
A (Host) row မွာ Domain Name
B (Port) row မွာ 21
C (Protocol) FTP-File Transfer Protocol ကုိေရြး
D (Encryption) Use Plain FTP ကုိေရြး
E (Logon Type) Normal ကုိေရြး
F (User)row မွာ Manage လုပ္တဲ့User
G (Password) row မွာ Manageလုပ္သူ၏ Password ကုိထည့္ပါ။(ပံု 4.2)
(Connect) ကုိ Clip လုပ္လွ်င္၊ New Site Screen ေပၚလာပါမည္။(ပံု 4.3)
ဒီမွာပဲ FileZilla ကုိSetup ျပဳလုပ္တာျပီးဆံုးပါသည္။

ပံု 4.2 Site Manager

ပံု 4.3 New Site Screen

4.1.2. WinSCPကုိ Set upျပဳလုပ္ျခင္း

Top

●ဤစာပိုဒ္တြင္ WinSCPကုိ SetUpျပဳလုပ္နည္းကုိရွင္းျပထားပါတယ္။ WinSCPကုိေအာက္ပါURL တြင္Downloadျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။
[http://winscp.net/eng/download.php](2014/10/31)

အဆင့္၁ (WinSCP)ကုိစတင္ run ရပါမည္။ A (File Protocol) FTP ကုိေရြး B (Host name) ရဲ႕ row တြင္ Domain Name C (Port number) 21ကုိေရြး D (User name) row တြင္Manageလုပ္သူ User E (Password) row တြင္ Manageျပဳလုပ္သူ၏ Passwordကုိထည့္သြင္းပါ။ (Login) Botton ကုိ Clip လုပ္လွ်င္၊ New Site Screen ေပၚလာပါမည္။ (ပံု 4.6) ဒီမွာပဲ WinSCPကုိ Set up ျပဳလုပ္ျခင္းျပီးဆံုးပါသည္။

ပံု 4.5 New Site Screen

ပံု 4.6 New Site Screen

4.2. E-mail ကုိ Setup ျပဳလုပ္ျခင္း

Top

●ဤစာပုိဒ္တြင္ E-mail အသံုးျပဳဖုိ႔အတြက္ Free Mail Service နဲ႔ Mail Software ကုိ Setup ျပဳလုပ္ပံု ကုိရွင္းျပပါမည္။
Mail Server ႏွင့္Mail Account အတြက္ လုိအပ္တဲ့အခ်က္အလက္ေတြကို (3.2 Emailကုိအသံုးျပဳျခင္း) တြင္ၾကည့္ပါ။

4.2.1 Gmail ကုိ Setup ျပဳလုပ္ျခင္း

●Gmail ကုိ Setup ျပဳလုပ္ပံုကုိ ရွင္းျပပါမည္။
Gmail ကုိေအာက္ပါ URL တြင္ Access လုပ္ျပိး ေဖာ္ျပပါ။
[https://gmail.com/] (2014/10/31)

※Gmailကုိအသံုးျပဳတဲ့အခါ Google Account မွာ Login လုပ္ေပးဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။

အဆင့္၁ Gmail မွာAccessလုပ္ျပီး Login လုပ္ပါ။ Tool List ေပၚလာပါမည္။ (အနီေရာင္ေဘာင္အတြင္း) ကSetting icon ကုိ Clickလုပ္ျပီး (Settings )ကုိ Click ပါ။ (ပံု4.7) Settingsေပၚလာပါမည္။(ပံု 4.8)

ပံု 4.7 Top Screen

အဆင့္၂ (Accounts and Import) ကုိclickလုပ္ပါမည္။ (Add a POP3 mail account you own)ကုိ clickလုပ္ပါမည္။(ပံု 4.8) Add a mail account you own ေပၚလာပါမည္။(ပံု 4.9)

ပံု 4.8 Settings

အဆင့္၃ (Email address) row မွာ လူၾကီးမင္း၏ set up လုပ္ထားတဲ့ Mail addressကုိထည့္ပါ။ (Next Step) ကုိclickလုပ္ပါမည္။(ပံု 4.9) Add a mail account you own(2)ေပၚလာပါမည္။(ပံု 4.10)

ပံု 4.9 Add a mail account you own

အဆင့္ ၄ ဒီေနရာမွာ 2.3.1တြင္ set up လုပ္ခဲ့တဲ့ User အခ်က္အလက္ေတြကုိအသံုးျပဳပါမည္။ A (Username) row တြင္ User name, Domain Name B (Password) row တြင္ Password C (POP Server) row တြင္ Mail. Domain D (Port) rowတြင္ 110 ကုိထည့္ပါမည္။ (Add Account) ကုိ Clickလုပ္ပါမည္။(ပံု 4.10)

ပံု 4.10 Add a mail account you own(2)

အဆင့္၅ (YES)ကုိ Clickလုပ္ပါမည္။

(Next Step) ကုိ Clickလုပ္ပါမည္။( ပံု4.11)
Add another email address you own ကေပၚလာပါမည္။(ပံု 4.12)

ပံု 4.11 Your mail account has been added.

အဆင့္ ၆ (Name) row တြင္ စိတ္ၾကိဳက္နာမည္ထည့္္ပါ။
(Next Step) ကုိClickလုပ္ပါ။ (ပံု 4.12)
Add another email address you own(2)ေပၚလာပါမည္။ (ပံု 4.13)

ပံု 4.12 Add another email address you own

အဆင့္ ၇ A (SMTP Server) rowတြင္ Mail.Domain
B (Port) row တြင္ 587
C (Username) row တြင္ Username.Domain
D (Passowrd)row တြင္ Password ကုိျဖည့္ပါ။
( Add Account) ကုိClickလုပ္ပါမည္။ (ပံု 4.13)
Google တြင္ Confirm Mail ေရာက္လာပါမည္။
Edit email address ေပၚလာပါမည္။ (ပံု 4.14)

ပံု 4.13 Add another email address you own (2)

အဆင့္ ၈ Confirmလုပ္တဲ့Mailမွာေဖာ္ျပထားတဲ့ Code ကုိထည့္သြင္းပါ။ (Verify)ကုိ Clickလုပ္ပါ။ (ပံု 4.14) ဒီမွာပဲ Gmail Set Up လုပ္တာျပီးဆံုးပါျပီ။

ပံု 4.14 Edit email address

4.2.2. Window Live Mail ကုိSetup ျပဳလုပ္ျခင္း

Top

●ဤစာပုိဒ္တြင္ Windows Live Mailရဲ႕ Setup ျပဳလုပ္နည္းကုိရွင္ျပပါမည္။ Window Live Mail ကုိေအာက္ပါURL တြင္ download ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။
http://www.microsoft.com/en-US/download/details.aspx?id=29224 (2014/10/31) အဆင့္၁ (Accounts) ကုိClick လုပ္ပါမည္။ (Email)ကုိ Clickလုပ္ပါမည္။
Add your email account ဆုိတဲ့Pageေပၚလာပါမည္။(ပံု 4.16)

ပံု 4.15 Windows Live Mail Top Screen

အဆင့္၂ A (Email address)rowမွာလူၾကီးမင္း၏ setup လုပ္ထားတဲ့ Mail Address B (Password) row တြင္လူၾကီးမင္း၏ Setupလုပ္ထားတဲ့ Password C (Display name for your sent massages) rowတြင္ ကုိယ္စိတ္ၾကိဳက္အမည္ D( Manually configure server settings) row တြင္ check လုပ္ပါမည္။ (Next) ကုိ Clickလုပ္ပါမည္။ (ပံု 4.16) Configure Server settingsေပၚလာပါမည္။ (ပံု 4.17)

ပံု 4.16 Add your email accounts

အဆင့္ ၃ A (Server type) POP ကုိေရြး
B (Server address) row မွာ Mail.domain
C (Port) rowမွာ 110
D (Authenticate using) Clear text ကုိေရြး
E (Logon user name) row မွာ Usename.domainname
F (Server address) rowမွာ mail.domain
G (Port)row မွာ 587
H (Requires authentication) row မွာ Check လုပ္ပါမည္။
Next ကုိ Click ပါမည္။ (ပံု 4.17)
Your email account was added လုိ႔ေပၚလာပါမည္။ (ပံု 4.18)
ဒီမွာပဲ Windows Live Mail ကုိ Set up ျပဳလုပ္တာျပီးဆံုးပါျပီ။

ပံု 4.17 Configure server settings

5. ေမးျမန္းစံုစမ္းျခင္း

Top

●အသံုးျပဳတဲ့အခါ မရွင္းလင္းတဲ့အခ်က္ေတြရွိလွ်င္ ေအာက္ပါ URL ကုိ Clickျပီး က်လာတဲ့ Mail Formမွာ သိခ်င္တဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကုိ ျဖည့္ျပီး အေၾကာင္းၾကားပါ။ (ပံု 4.4)
http://www.takumi-internet.com/pages/page_id5.html
ထုိ႔ျပင္ Email : info@icraft.jp ကုိအေၾကာင္းၾကားပါ။

Mail Formမွာထည့္သြင္းတဲ့ ဥပမာအေနနဲ့ေအာက္တြင္ ရွင္းျပထားေသာပံုႏွင့္စာကုိၾကည့္ပါ။

လူၾကီးမင္း၏နာမည္ကုိ (Name) row၊ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္တဲ့အခ်ိန္က Mail addressကုိ (Email) row တြင္၊ Message rowမွာ အေၾကာင္းအရာစသည္တုိ႔ကုိေရးထည့္ပါ။ (ပံု 4.1) အားလံုးေရးထည့္ျပီးေနာက္ (Submit) bottonကုိႏွိပ္လွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုမၸဏီသုိ႔ပုိ့သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ တာဝန္ရွိသူက စစ္ေဆးျပီးတာနဲ႔တစ္ျပိဳင္နက္ ေမးျမန္းထားတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကုိ ေျဖဆိုထားတဲ့ mail ပုိ႔ျပီးအေၾကာင္းျပန္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ပံု 5.1 Mail Form (input)

powered by:cyberplusmyanmar